Wooden House ekologické srubové domy a chaty
logo_Woodenhouse4

Jsme moderní pilařský provoz, kde na CNC lince vyrábíme dřevěné chaty a srubové domy z masivu. Je možné vyrobit jednoplášťové stavby pro rekreaci nebo dvojplášť s PUR deskami pro trvalé bydlení. Můžete si vybrat z typových staveb nebo vyrobíme stavbu podle vašich představ.


Wooden House s.r.o.
Pan Marek Lorenc
Průmyslová 245
37382 Boršov nad Vltavou
Česká republika
771 153 530

ČÁST PRO SPOTŘEBITELE

Následující část obchodních podmínek se uplatní pouze na případy, kdy kupujícím je spotřebitelem; nevztahuje se na případy, kdy kupujícím je jiná osoba, která není spotřebitelem.

Níže může být kupující označován též jako „spotřebitel“ a prodávající též jako „podnikatel“.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě neodborné montáže zboží, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Povinná údržba a péče o chatu

První krok je řádné natření chaty proti povětrnostním vlivům (zvenku i zevnitř) a obnovování nátěru při jeho degradaci. Pokud není stavba řádně ošetřena, nelze reklamovat nadměrné nabobtnání, černání a šednutí dřeva. 

Dřevo je hygroskopický materiál, v důsledku čehož nastávají jeho rozměrové změny v jednotlivých směrech v závislosti na vlhkosti a teplotě okolního prostředí. Tato vlastnost dřeva se může projevit (během 1 až 12 měsíců užívání chaty) v některých případech postupným sesycháním stěnových dílů chaty, výškové seschnutí chaty cca 3-7 cm. Konstrukce je navržena tak, aby bylo možné tyto rozměrové změny jednoduše korigovat.

Je také třeba kontrolovat, zda nedochází ke vzniku horizontálních mezer mezi stěnovými díly vedle oken a dveří, případně zkontrolovat velikost dilatační mezery nad nimi po sundání horní obložky.  

Důležité upozornění – jakmile objevíte mezery nebo jsou dilatace velmi malé, realizujte jejich odstranění buď svépomocí nebo objednáním servisu chaty. Úprava se provede vyříznutím dřeva nad rámy oken a dveří. Zanedbání této povinné údržby může způsobit neodstranitelné závady, které nejsou reklamovatelné (velké zkroucení desek stěny, praskání dřeva, poškození oken).

 

Také je třeba udržovat uvnitř přiměřenou vlhkost (max 65%), pokud přes zimu v zateplené chatě občas nevyvětráte, může dojít k nabobtnání a zvlnění podlahy, případně se nad okny mohou objevit mezery. To je způsobeno nadměrným bobtnáním dřeva a nelze to reklamovat. Stačí vše nechat vyschnout a případně přibit vyboulenou podlahu zpět na původní místo.

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na poslední straně těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

Adresa pro zaslání odstoupení je:

Průmyslová 245, 37382 Boršov nad Vltavou, Poříčí

Email:

info@woodenhouse.cz

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb v případě, že jsou služby s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@woodenhouse.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud tato možnost vyplyne z komunikace stran.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2018. 


Obchodní podmínky
Kontakt