Obchodní podmínky Wooden House ekologické srubové domy a chaty
logo_Woodenhouse4

Obchodní podmínky společnosti Wooden House s.r.o.

(dále jen „obchodní podmínky“)

OBECNÁ ČÁST

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, případně smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (případně zhotovitelem), kterým je společnost Wooden House s.r.o., se sídlem Kněžskodvorská 2296/8a, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 04828861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24622 (dále jen „prodávající“), a kupujícím (případně objednatelem), kterým je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo jiná osoba, která není spotřebitelem (dále jen „kupující“).

Právní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na vztahy plynoucí z této smlouvy nepoužije.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (oba dále jen „strany“). Zbožím jsou výrobky, případně díla, určená stranami ve smlouvě či v jejích přílohách.

Tyto obchodní podmínky určují závazným způsobem práva a povinnosti stran, pokud je výslovně neupravuje přímo smlouva. V takovém případě má přednost úprava obsažená ve smlouvě.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření smlouvy

Návrh na uzavření smlouvy (objednávka), jeho přijetí a veškerá smluvní ujednání týkající se vzniku, změny nebo zániku smlouvy, budou činěna elektronickou poštou (e-mailem), případně prostřednictvím faxu či v listinné podobě.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem, kdy kupující potvrdí nabídku prodávajícího na uzavření smlouvy. Projev vůle kupujícího, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku, kterou může prodávající přijmout, a to i v případě, že dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. Přijetím nabídky kupujícím je však odpověď, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží; v případě, že kupující zaplatil již část ceny nebo celou cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách, katalozích či jiných propagačních a reklamních materiálech prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Předmět smlouvy

Prodávající se smlouvou zavazuje dodat kupujícímu určené zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží nebo provést dílo, které se pokládá za zboží, a kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou cenu.

Cena

Cena zboží je stanovena smlouvou a je pevná. Pokud není stranami sjednáno jinak, zahrnuje cena balení zboží a potřebnou dokumentaci. Pokud není stranami sjednáno jinak, nezahrnuje náklady na dopravu do místa plnění.

K ceně zboží bude prodávajícím připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné sazbě v době uskutečnění zdanitelného plnění, vyjma případů, na něž se aplikuje režim přenesení daňové povinnosti.

Pokud není stranami dohodnuto jinak, je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 50% ceny zboží, a to do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy. Část ceny, na níž nebyla uhrazena záloha, se hradí hotovostně při převzetí zboží, a to k rukám prodávajícího či dobírkou prostřednictvím dopravce. Se zbožím bude kupujícímu současně předán doklad o zaplacení požadované částky za zboží.

Daňové doklady (faktury) mohou být zasílány kupujícímu i v elektronické podobě na adresu elektronické pošty kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Pokud není stranami dohodnuto jinak, cena zahrnuje pouze cenu samotného zboží, nezahrnuje přípravné práce, montáž, materiály nutné k montáži, školení apod.

Dodání zboží

Prodávající je povinen dodat zboží v ujednané době a není-li doba ujednána, tak v přiměřené době odpovídající povaze zboží. Doba dodání se počítá ode dne zaplacení zálohy, byla-li stranami sjednána.

Pokud není stranami sjednáno jinak, je místem plnění provozovna prodávajícího na adrese: Průmyslová 245, 37382 Boršov nad Vltavou, a to v pracovní dny v době od 09:00 do 16:00 hod.

V případě dodání v místě provozovny prodávajícího je kupující povinen zboží převzít nejpozději do deseti (10) dnů ode dne výzvy prodávajícího k převzetí zboží, která bude zaslána na adresu elektronické pošty kupujícího.

Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

Má-li prodávající zboží odeslat, hradí náklady na odeslání (zejména náklady dopravce) kupující. V případě odeslání zboží je kupující povinen vyvinout maximální možnou součinnost k převzetí zboží od dopravce. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo původně sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující bere na vědomí, že dopravce je povinen přepravovat zboží pouze po komunikacích určených pro nákladní vozidla; v případě, že místo dodání zboží leží mimo takovou komunikaci, doručí dopravce zboží nejblíže místu dodání zboží.

Strany mohou ve smlouvě též ujednat, že podmínky předání a převzetí, resp. přepravy zboží budou předmětem budoucí dohody. Pokud se strany v přiměřené době na podmínkách předání a převzetí, resp. přepravy zboží nedohodnou, platí, že místem plnění je výše uvedená provozovna prodávajícího.

Kupující je povinen zboží převzít a při jeho převzetí toto prodávajícímu potvrdit, případně potvrdit dopravci přepravní doklady. Prodávající je oprávněn dodat zboží i přede dnem dodání a kupující je povinen je převzít.

Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda není obal zboží poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), je kupující povinen zaznamenat tuto skutečnost do dodacího listu; podpisem dodacího listu kupující stvrzuje řádný stav zásilky zboží a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zboží není brán zřetel.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. V případě jakékoliv vady je kupující povinen tuto vadu oznámit prodávajícímu, a to na adresu elektronické pošty: info@woodenhouse.cz.

Montáž a jiné práce

Strany si mohou dohodnout provedení montážních či jiných prací ze strany prodávajícího.

Pokud se strany nedohodnou jinak, je kupující povinen zajistit dostatečnou připravenost pro provádění prací, zejména je povinen:

 • zajistit prodávajícímu přístup do místa provádění prací a na svůj náklad poskytnout připojení k potřebným médiím,

 • opatřit veškeré podklady, souhlasy a povolení potřebná pro provádění prací,

 • zajistit, že místo provádění prací bude technicky způsobilé k provádění prací (například bude připraven podklad pro umístění montovaného domku apod.),

 • v případě potřeby kooperace či návaznosti s dalšími dodavateli zajistit řádnou koordinaci prací.

Po dobu, v níž není zajištěna připravenost pro provádění prací, není prodávající v prodlení s prováděním prací a plněním smluvních termínů. O dobu, v níž nemohl prodávající provádět práce z důvodu nepřipravenosti pro provádění prací, se prodlužuje termín dokončení a předání prací.

Pokud z povahy věci neplyne jinak, v průběhu provádění prací a až do jejich řádného předání není kupující oprávněn jakkoliv manipulovat s materiálem, na kterém prodávající provádí práce, a je povinen dodržování této povinnosti zajistit i u třetích osob, které vstupují na místo provádění prací s jeho vědomím či souhlasem. Zároveň je povinen zajistit zabezpečení místa provádění prací tak, aby nedošlo ke škodě či odcizení.

V případě, že budou práce prováděny nikoli u spotřebitele, je kupující povinen seznámit zástupce prodávajícího s místními podmínkami pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Ostatní práva a povinnosti stran

V případě, že budou mezi stranami ujednány dodatečné změny zboží, případně jiné činnosti související s dodávkou zboží, a nebude současně dojednána změna ceny a termínu dodání, zvýší se či sníží cena zboží a zároveň se prodlouží termín dodání přiměřeně dle povahy objednaných změn.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že – zde doporučuji doplnit informaci ohledně toho, že u domků je nutno provést přípravu a práce, které nejsou, pokud není dohodnuto jinak, součástí dodávky zboží.

V případě, že kupující je podnikatelem, sjednává se, že místně příslušným soudem k řešení všech sporů stran plynoucích ze smlouvy či vzniklých v souvislosti se smlouvou je věcně příslušný soud v Českých Budějovicích.

Kvalita zboží 

Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě neodborné montáže zboží, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Povinná údržba a péče o chatu

První krok je řádné natření chaty proti povětrnostním vlivům (zvenku i zevnitř) a obnovování nátěru při jeho degradaci. Pokud není stavba řádně ošetřena, nelze reklamovat nadměrné nabobtnání, černání a šednutí dřeva. 

Dřevo je hygroskopický materiál, v důsledku čehož nastávají jeho rozměrové změny v jednotlivých směrech v závislosti na vlhkosti a teplotě okolního prostředí. Tato vlastnost dřeva se může projevit (během 1 až 12 měsíců užívání chaty) v některých případech postupným sesycháním stěnových dílů chaty, výškové seschnutí chaty cca 3-7 cm. Konstrukce je navržena tak, aby bylo možné tyto rozměrové změny jednoduše korigovat.

Je také třeba kontrolovat, zda nedochází ke vzniku horizontálních mezer mezi stěnovými díly vedle oken a dveří, případně zkontrolovat velikost dilatační mezery nad nimi po sundání horní obložky.  

Důležité upozornění – jakmile objevíte mezery nebo jsou dilatace velmi malé, realizujte jejich odstranění buď svépomocí nebo objednáním servisu chaty. Úprava se provede vyříznutím dřeva nad rámy oken a dveří. Zanedbání této povinné údržby může způsobit neodstranitelné závady, které nejsou reklamovatelné (velké zkroucení desek stěny, praskání dřeva, poškození oken).

Také je třeba udržovat uvnitř přiměřenou vlhkost (max 65%), pokud přes zimu v zateplené chatě občas nevyvětráte, může dojít k nabobtnání a zvlnění podlahy, případně se nad okny mohou objevit mezery. To je způsobeno nadměrným bobtnáním dřeva a nelze to reklamovat. Stačí vše nechat vyschnout a případně přibit vyboulenou podlahu zpět na původní místo.

U chat a chatek se svislými sloupy je třeba upravovat délku těchto sloupů podle sedání chaty. Buď lze udělat délku těchto sloupů o 3-5 cm kratší už při montáži a chata časem sedne do stejné výšky. Pokud chcete mít perfektní rovinu stále, je potřeba výšku sloupů v poměru chatě průběžně hlídat. Sloup lze snižovat zavrtáváním zemních vrutů hlouběji, zašroubováním nastavitelné patky, případně odřezáváním zespoda. Podle toho jakou verzi ukotvení máte. Pokud toto zanedbáte může dojít následkem prohnutí střechy ke zvlnění krytiny, případně prohnutí vrchního dílu. Většinou se vše srovná po úpravě délky sloupů samo, ale nelze to řešit jako reklamaci.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Prodávající informuje kupujícího, že zpracovává osobní údaje kupujícího, kdy:

 • správcem je společnost Wooden House s.r.o., se sídlem Kněžskodvorská 2296/8a, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 04828861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24622, e-mail: info@woodenhouse.cz,

 • účelem zpracování je uzavření smlouvy, plnění povinností ze smlouvy (například vystavení účetních dokladů, zajištění přepravy zboží apod.), vymáhání práv ze smlouvy, kdy zpracování je pro plnění smlouvy a souvisejících právních povinností prodávajícího nezbytné,

 • osobní údaje budou uloženy u prodávajícího po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy a souvisejících právních povinností prodávajícího,

 • jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Kupující má právo:

 • požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům,

 • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,

 • má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů není ani zákonným ani smluvním požadavkem, tedy kupující nemá povinnost své osobní údaje prodávajícímu poskytnout; důsledkem neposkytnutí těchto údajů je nemožnost uzavření a plnění smlouvy.

ČÁST PRO SPOTŘEBITELE

Následující část obchodních podmínek se uplatní pouze na případy, kdy kupujícím je spotřebitelem; nevztahuje se na případy, kdy kupujícím je jiná osoba, která není spotřebitelem.

Níže může být kupující označován též jako „spotřebitel“ a prodávající též jako „podnikatel“.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na poslední straně těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

Adresa pro zaslání odstoupení je:

Průmyslová 245, 37382 Boršov nad Vltavou, Poříčí

Email:

info@woodenhouse.cz

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb v případě, že jsou služby s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@woodenhouse.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud tato možnost vyplyne z komunikace stran.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2018.


O prodejci
Kontakt